Regulamin

 1. Definicje
          Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Artefakt - wirtualny przedmiot do gry komputerowej.
  2. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
  3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cs.trade.
  4. Usługodawca – Aimskins Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627413 numer NIP 6762510091, kapitał zakładowy 5 000 zł; adres poczty elektronicznej [email protected].
  5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
  6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług.
  7. Portfel – bilans wirtualnego konta CS.TRADE za pomocą którego Użytkownik może dokonywać zakupu Artefaktów w Serwisie.
  8. Kupujący - Użytkownik dokonujący zakupu Artefaktu lub środków Portfela za pośrednictwem Serwisu.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
  2. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji Artefaktami za pośrednictwem Serwisu.
  3. Serwis jest platformą służącą do wymiany oraz kupna Artefaktów przez Użytkowników.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wiedzy i doświadczenia w temacie wymiany przedmiotów wirtualnych, zdaje sobie sprawę z restrykcji i ryzyka z tym związanego. Jest świadomy tego, że każda dokonana wymiana jest ostateczna i nie podlega zwrotowi.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami dotyczącymi sposobu funkcjonowania Serwisu pod adresem https://cs.trade/about.
  6. Serwis CS.TRADE nie jest związany w żaden sposób z Valve Corporation i Steam.
  7. CS.TRADE nie posiada żadnych praw własności ani innych praw majątkowych do Artefaktów dostępnych w Serwisie.
  8. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
   1. Zastosowania przeglądarek internetowych Google Chrome/Mozilla Firefox/Opera/Microsoft Edge/Internet Explorer
  9. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła, z zastrzeżeniem ustępu 2.10 poniżej, 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  10. W przypadku osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia do dokonywania zakupów Artefaktów za pośrednictwem Serwisu wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, chyba że wartość wszystkich transakcji dokonanych przez takiego Użytkownika w danym miesiącu nie przekracza kwoty 100 USD.
  11. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Zasady korzystania z Serwisu
  1. W ramach Serwisu Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z następujących Usług:
   1. utworzenie konta w ramach Serwisu
   2. możliwość wymiany własnych Artefaktów na te dostępne w Serwisie
   3. możliwość kupowania Artefaktów
  2. Dostęp do Usługi, o której mowa w pkt 3.1.2 i 3.1.3 powyżej wymaga:
   1. utworzenia konta w ramach Serwisu przez Użytkownika. Tworzenie konta poprzez wypełnienie formularza rejestracji danymi dotyczącymi Użytkownika wskazanymi w formularzu rejestracji.
  3. Wraz z dokonaniem rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do konta w Serwisie, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po zalogowaniu się przez Użytkownika.
  4. Dane konto na platformie Steam może odpowiadać tylko i wyłącznie jednemu koncie w Serwisie. Serwis nie pobiera ani nie przechowuje loginów i haseł do kont Użytkowników na platformie Steam.
  5. Utworzenie konta jest bezpłatne.
  6. Umowa na korzystanie z konta w Serwisie zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie, poprzez skasowanie konta. Skasowanie konta nie wyłącza obowiązku Użytkownika do zapłaty opłat za transakcje wykonane za pośrednictwem Serwisu przed skasowaniem konta.
  7. W trakcie rejestracji, jak również podczas korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich
   2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach konta
  8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych mogących umożliwić dostęp do Serwisu za pośrednictwem jego konta.
  9. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Serwisu.
  10. Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
   2. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami
   3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich
   4. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam)
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę w formie pisemnej pod rygorem nieważności
   6. Użytkownik działający w charakterze Kupującego zobowiązany jest, po zamówieniu Artefaktu, do uiszczenia ceny za zakup Artefaktu, w sposób określony w Regulaminie
  11. Zaleca się, aby Użytkownik Serwisu upewnił się, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Zalecane jest stosowanie programów antywirusowych.
  12. Użytkownik może zgłaszać do Usługodawcy incydenty techniczne lub awarie dotyczące Serwisu na adres poczty elektronicznej [email protected].
 4. Prowizje i opłaty
  1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Kupujących jest bezpłatne.
  2. Kupujący zobowiązani są do zapłaty wynagrodzenia za kupowane Artefakty lub środki Portfela służące do późniejszej wymiany na Artefakty za pośrednictwem Serwisu. Uiszczenie opłaty za Artefakty jest warunkiem zakupu Artefaktu. Jedyną formą płatności za Artefakty jest przedpłata.
  3. Przedpłaty można dokonywać za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Stripe.com.
  4. W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Stripe Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem serwisu transakcyjnego. Za realizację transakcji odpowiada wybrany przez Użytkownika serwis transakcyjny.
  5. Do zawarcia umowy sprzedaży Artefaktu lub środków Portfela dochodzi w momencie zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Kupującego.
 5. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie odpowiada za działania Użytkowników Serwisu.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z wadliwego funkcjonowania infrastruktury lub systemów informatycznych/teleinformatycznych, których prawidłowe funkcjonowanie pozostaje poza wpływem Usługodawcy.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie lub brak dostępności Serwisu, jeśli było ono wynikiem niespełnienia przez Użytkownika wymagań, o których mowa w rozdziale 2 Regulaminu.
 6. Reklamacje
  1. Przedmioty wirtualne są kwalifikowane jako treści cyfrowe i tym samym są wyłączone z ogólnego prawa odstąpienia od umowy ze względu na ich specyfikację. Wszystkie transakcje Artefaktami, czyli wymiana, sprzedaż lub zakup są ostateczne i nie można ich cofnąć – nie podlegają zwrotowi.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres poczty elektronicznej [email protected].
  3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. Usługodawca poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  5. Reklamację wniesioną po terminie określonym w pkt 6.2 pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika.
  6. Użytkownik ma prawo zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
  7. Ewentualne spory związane ze świadczeniem Usług mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym, w szczególności w trybie mediacji.
  8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych ze świadczeniem Usług w ramach serwisu jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej https://cs.trade/terms-of-service/pl w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
  3. W razie zmiany Regulaminu, Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu. Użytkownik będzie związany postanowieniami regulaminu w nowym brzmieniu, chyba, że Użytkownik skorzysta z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia ich przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.08.2022.